వేర్‌హౌస్ స్నాప్‌షాట్

గిడ్డంగి VR-4
గిడ్డంగి VR-5

ఫ్యాక్టరీ స్నాప్‌షాట్

ఫ్యాక్టరీ VR-2
ఫ్యాక్టరీ VR-3

బ్లాక్‌యార్డ్ స్నాప్‌షాట్

బ్లాక్‌యార్డ్ VR-1
బ్లాక్‌యార్డ్ VR-2

ఐస్ బాక్స్ స్నాప్‌షాట్

ICEBOX VR-1
ICEBOX VR-2