జాతరలు

జియామెన్ స్టోన్ ఫెయిర్

2022 జియామెన్ ఎగ్జిబిషన్

2019 జియామెన్ ఎగ్జిబిషన్

2018 జియామెన్ ఎగ్జిబిషన్

2017 జియామెన్ ఎగ్జిబిషన్

2016 జియామెన్ ఎగ్జిబిషన్

2015 జియామెన్ ఎగ్జిబిషన్

2014 జియామెన్ ఎగ్జిబిషన్

మర్మోమాక్ స్టోన్ ఫెయిర్

2018 ఇటాలియన్ ఎగ్జిబిషన్

2017 ఇటాలియన్ ఎగ్జిబిషన్

2016 ఇటాలియన్ ఎగ్జిబిషన్

2015 ఇటాలియన్ ఎగ్జిబిషన్

2014 ఇటాలియన్ ఎగ్జిబిషన్

2013 ఇటాలియన్ ఎగ్జిబిషన్

కవర్లు

2018 అమెరికన్ ఎగ్జిబిషన్

2017 అమెరికన్ ఎగ్జిబిషన్

2016 అమెరికన్ ఎగ్జిబిషన్

2015 అమెరికన్ ఎగ్జిబిషన్

దుబాయ్ స్టోన్ ఫెయిర్

2017 దుబాయ్ ఎగ్జిబిషన్

2016 దుబాయ్ ఎగ్జిబిషన్

2014 దుబాయ్ ఎగ్జిబిషన్

రష్యా స్టోన్ ఫెయిర్

2017 రష్యా ప్రదర్శన

2017 రష్యా ప్రదర్శన

2017 రష్యా ప్రదర్శన

2018 ఐదవ వార్షికోత్సవ కార్యాచరణ